Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf in deze hoedanigheid (een) overeenkomst aangaat met fitnessRAW.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: een kalenderdag.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

fitnessRAW/ RBG-investments

Tel: +31(0)181-459420

E-mail: [email protected]

Kantooradres:

 • Burgemeester van der Jagtkade 38
 • 3221 CB Hellevoetsluis
 • Netherlands
 • BTW nr: NL853073909B01
 • Kvk nummer: 58520309

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van fitnessRAW en tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen fitnessRAW en consument. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die fitnessRAW sluit met andere ondernemers, die als koper handelen in de hoedanigheid van professionele contractspartij. Op uitdrukkelijk verzoek worden afwijkende algemene voorwaarden door fitnessRAW toegezonden aan professionele kopers.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt er gevraagd of de consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden en onze privacy statement. Door akkoord te gaan met de voorwaarden geeft de consument te kennen bekend te zijn met de algemene voorwaarden en de privacy statement van fitnessRAW. Indien de consument dit wenst, wordt op eerste verzoek kosteloos door fitnessRAW een PDF van de algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument verzonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat dusdanige informatie, die voor de consument duidelijk maakt wat de hiermee samen gaande rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het betreffende aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief BTW
 • de eventuele leveringskosten, die aan het einde van een bestelling worden weergegeven tijdens voor het afrekenen
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 • indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd: op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de consument door deze aanvaarding langs elektronische weg kenbaar te hebben gemaakt. fitnessRAW bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de consument. fitnessRAW zal bij het product aan de consument contact gegevens meesturen, waar de consument met eventuele klachten terecht kan.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. De termijn van deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 

Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, in die zin dat de consument het product slechts in zoverre uit zal pakken en gebruiken als nodig is om te beoordelen of de consument gebruik wenst te maken van zijn of har herroepingsrecht. 

Mocht de consument ervoor kiezen het gekochte artikel te monteren alvorens te doen besluiten dat hij alsnog gebruik wenst van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele waardeverminderingen van het betreffende artikel als gevolg van de montage voor rekening van de consument. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tevens de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument het aankoopbedrag reeds heeft betaald zal fitnessRAW dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van retour gezonden product, terugbetalen.

Voor de volgende artikelen geldt uitdrukkelijk geen herroepingsrecht:

 • Producten die op maat zijn besteld of op bestelling worden gemaakt zoals racks en de deployment box
 • Verzegelde producten, indien het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd's, cd-roms, dvd's, boeken e.d.)
 • Bederfelijke waren (waaronder superfoods), supplementen, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften, in het bijzonder sportvoeding. 

 

Artikel 7 - De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen worden vermeld in euro, inclusief BTW doch exclusief verzendkosten. 

Aanbiedingen zijn geldig zolang als de voorraad van het aangeboden product strekt. 

De betaling van producten kan, voor zover dit technisch mogelijk is, geschieden door vooruitbetaling via bankoverschrijving of betaalsystemen zoals iDEAL, Billink of PayPal. Indien de consument ervoor kiest de bestelde goederen in het magazijn af te halen is het eveneens mogelijk om contant te betalen. Wanneer de betaling niet door middel van vooruitbetaling geschiedt, kan er voor speciale producties en producten die op bestelling worden gemaakt een aanbetaling vereist worden die maximaal de helft van de aankoopprijs betreft.

 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

fitnessRAW staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van het geleverde product, voor zover er sprake is van normaal gebruik van de geleverde producten. Indien de consument voornemens is een product intensiever te gebruiken dan wat onder normaal gebruik wordt verstaan, dan wel onder bijzondere omstandigheden, dan kan de consument te allen tijde contact opnemen met fitnessRAW ten aanzien van te geven garanties. Onder normaal gebruik wordt in deze algemene voorwaarden een gebruik van drie uur per dag of minder van het product verstaan.

Gebreken aan een geleverd product die een andere oorzaak kennen dan het normale gebruik van het product, komen uitdrukkelijk niet voor garantie in aanmerking.

 

Artikel 9 - Levering van producten

De verzending van artikelen geschiedt door een pakketdienst of transporteur. Bestelde goederen worden geleverd tot aan de eerste gelijkvloerse afsluitbare deur. Een transportverzekering sluit fitnessRAW principieel zonder verdere kosten voor u af. Voor leveringen op eilanden kan er een toeslag op de verzendkosten worden doorberekend, die de klant individueel medegedeeld alvorens de koopovereenkomst wordt gesloten.

De verzendkosten en eventuele rembourskosten worden bij de bestelprocedure aan de consument medegedeeld, zodat er nimmer geen verdekte kosten zullen ontstaan.

Indien een verzending wordt afgeleverd wanneer de consument niet thuis is, wordt een kaart in de brievenbus gedeponeerd en een notificatie via de mail verzonden. Deze kaart vermeldt dat er binnen een aantal werkdagen contact opgenomen dient te worden met de pakketdienst of de transporteur. Indien deze termijn verstrijkt, wordt de verzending geretourneerd naar fitnessRAW. fitnessRAW brengt de verzendkosten nogmaals in rekening, indien de consument de bestelling alsnog wenst te ontvangen. 

Transportbeschadigingen aan een geleverd product moeten bij ontvangst van het product gelijk bij de leverancier gemeld worden. Verdekte transportbeschadigingen dienen binnen vijf werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan fitnessRAW. Minimale, oppervlakkige lijnen of andere markeringen op krasgevoelige producten zoals gietijzeren halterschijven of gelakte metalen onderdelen komen niet voor garantie in aanmerking.

fitnessRAW zal betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, zal fitnessRAW zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

 

Artikel 11 - Geschillen

Op door fitnessRAW gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, doch uitsluitend aan de Nederlandse rechter.

Online bestellen
Taal